Verb Inflexions for hrēosan

hrēosan (v.), to fall.

Infinitive: hrēosan
Inflected infinitive: tō hrēosenne
Present participle: hrēosende
Past participle: hroren

  Singular Plural
  First person Second person Third person  
Present Indicative ic hrēose þū hrīesst hit hrīest hīe hrēosaþ
Present Subjunctive ic hrēose þū hrēose hit hrēose hīe hrēosen
Preterite Indicative ic hrēas þū hrure hit hrēas hīe hruron
Preterite Subjunctive ic hrure þū hrure hit hrure hīe hruren
Imperative   hrēos   hrēosaþ


Perform another search