Verb Inflexions for āstandan

āstandan (v.), to get up.

Infinitive: āstandan
Inflected infinitive: tō āstandenne
Present participle: āstandende
Past participle: āstanden

  Singular Plural
  First person Second person Third person  
Present Indicative ic āstande þū āstenst hit āstenþ hīe āstandaþ
Present Subjunctive ic āstande þū āstande hit āstande hīe āstanden
Preterite Indicative ic āstōd þū āstōde hit āstōd hīe āstōdon
Preterite Subjunctive ic āstōde þū āstōde hit āstōde hīe āstōden
Imperative   āstand   āstandaþ


Perform another search