Verb Inflexions for grōwan

grōwan (v.), to grow.

Infinitive: grōwan
Inflected infinitive: tō grōwenne
Present participle: grōwende
Past participle: grōwen

  Singular Plural
  First person Second person Third person  
Present Indicative ic grōwe þū grēwst hit grēwþ hīe grōwaþ
Present Subjunctive ic grōwe þū grōwe hit grōwe hīe grōwen
Preterite Indicative ic grēow þū grēowe hit grēow hīe grēowon
Preterite Subjunctive ic grēowe þū grēowe hit grēowe hīe grēowen
Imperative   grōw   grōwaþ


Perform another search