Verb Inflexions for beflōwan

beflōwan (v.), to flow around.

Infinitive: beflōwan
Inflected infinitive: tō beflōwenne
Present participle: beflōwende
Past participle: beflōwen

  Singular Plural
  First person Second person Third person  
Present Indicative ic beflōwe þū beflēwst hit beflēwþ hīe beflōwaþ
Present Subjunctive ic beflōwe þū beflōwe hit beflōwe hīe beflōwen
Preterite Indicative ic beflēow þū beflēowe hit beflēow hīe beflēowon
Preterite Subjunctive ic beflēowe þū beflēowe hit beflēowe hīe beflēowen
Imperative   beflōw   beflōwaþ


Perform another search